Algemene voorwaarden

Voor het gebruik van de informatie, producten en/of diensten aangeboden op deze website danwel in overige communicatie vanuit Pacea zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.
1. GeldigheidMochten onderstaande voorwaarden in strijd zijn met de voorwaarden in de offerte/het voorstel, dan gelden de afspraken in de offerte/het voorstel.- Als in overleg met de opdrachtgever wordt afgeweken van deze algemene voorwaarden, dan wordt dit vastgelegd in het afsprakendocument van Pacea, ondertekend door de opdrachtgever.
2. Aansprakelijkheid- Pacea spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzichten uit te voeren. Het uiteindelijke resultaat is echter niet alleen afhankelijk van de activiteiten van Pacea, maar ook van factoren die buiten de invloed van Pacea vallen. Pacea biedt daarom geen garanties met betrekking tot de te verwachten resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden.- Pacea aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, behalve als haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, als het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van zes maanden.- Als sport, en daarmee te vergelijken activiteiten deel uitmaken van de overeenkomst met de opdrachtgever, moeten deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan de activiteiten. Pacea sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deelname aan dergelijke activiteiten, zowel jegens de opdrachtgever als jegens de deelnemer, nadrukkelijk uit.- Iedere aansprakelijkheid van Pacea voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, wordt nadrukkelijk uitgesloten.- Pacea is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:A. Tekortkoming van de opdrachtgever of de door opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) bij de naleving van zijn/hun verplichtingen, waaronder het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.B. Onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens door de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.C. Opvolging van leermiddelen of kennisoverdracht uit de opdracht.- Pacea aanvaardt geen aansprakelijkheid voor wijzigingen in, of het niet uitbetalen van subsidiebedragen. De opdrachtgever erkent dat Pacea alleen een adviserende rol heeft bij het aanvragen van subsidies en hierom niet aansprakelijk gesteld kan worden.
3. Planning trainingen en workshops- Pacea legt in overleg met de opdrachtgever de data en tijden voor de trainingen, workshops, podcasts en/of presentaties vast. Dit geldt ook voor de data en tijdstippen waarop het materiaal wordt gebracht, geïnstalleerd en opgehaald.- De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het regelen van ruimtes voor trainingen, workshops, podcasts en presentaties. Deze vinden in principe plaats op locatie van de opdrachtgever.- Pacea draagt er zorg voor dat er op de afgesproken data en tijden trainers danwel sprekers beschikbaar zijn en dat de eventueel benodigde apparatuur en materialen op de locaties aanwezig zijn.- Als er sprake is van overmacht – bijvoorbeeld als een trainer verhinderd is door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte of familieomstandigheden – zal Pacea alles doen wat binnen haar mogelijkheden ligt om voor vervanging te zorgen op de geplande dag. Als dit niet mogelijk is, plant Pacea in overleg met de opdrachtgever een nieuwe datum. Bij overmacht door extreme weersomstandigheden (code rood) of andere omstandigheden op de weg of in het openbaar vervoer, waardoor de trainer of spreker de locatie moeilijk kan bereiken, zal Pacea de geplande dag in overleg met de opdrachtgever verplaatsen. In al deze gevallen brengt Pacea geen extra kosten in rekening. De opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van eventueel voor opdrachtgever voortvloeiende schade ten gevolge van annulering of verschuiving.
4. Annuleren of verzetten van dienstverlening, zoals trainingen, workshops en cursussen- Als de opdrachtgever de overeenkomst wenst te annuleren, brengt Pacea annuleringskosten van 10% van de offerteprijs (exclusief BTW) in rekening.- Als de opdrachtgever genoodzaakt is om ingeplande trainingen, workshops, podcasts en/of presentaties te annuleren/verzetten, dan berekent Pacea hiervoor tot 20 werkdagen voor de geplande datum enkel de administratiekosten van €200,- per geannuleerde training, workshop, podcast en/of presentatie. Daarna zijn hier de volgende kosten aan verbonden: voor annuleringen/verzettingen vanaf 20 werkdagen voorafgaand aan de geplande datum wordt 25% van de kosten in rekening gebracht, vanaf 15 werkdagen voorafgaand aan de geplande datum 50%, vanaf 10 werkdagen 75%, vanaf 5 werkdagen 100%.- Pacea behoudt zich het recht voor om de door Pacea aangeboden dienstverleningen, zoals, maar niet beperkt tot, fysieke danwel digitale trainingen, workshops en cursussen, te annuleren danwel te verzetten, bijvoorbeeld in het geval van onvoldoende aanmeldingen. Pacea bepaalt voor elke dienstverlening zelf wanneer er sprake is van onvoldoende aanmeldingen. Bij zowel het verzetten als annuleren van de dienstverlening zullen deelnemers hier tijdig bericht van krijgen. Indien er sprake is van annulering, zullen deelnemers het het betaalde bedrag retour krijgen.- Deelnemers aan een van onze online cursussen kunnen deze tot een twee maanden voor de start kosteloos annuleren. Wanneer deelnemers één tot twee maanden voor de start annuleren, krijgen zij 50% van het aankoopbedrag retour. Wanneer deelnemers binnen één maand van de start van de cursus annuleren, krijgen zij geen bedrag retour.
5. Reis- en verblijfkosten- Reiskosten op basis van vervoer per auto bedragen €0,23 per km. Het aantal kilometers wordt berekend vanaf het vestigingsadres van Pacea.- Reiskosten op basis van openbaar vervoer, boottickets, taxitransfers en dergelijken worden in zijn geheel doorberekend aan de opdrachtgever.- Als de trainer of spreker genoodzaakt is om met het vliegtuig te reizen, is de opdrachtgever geheel verantwoordelijk voor het boeken van de vliegtickets, het boeken van het verblijf op de desbetreffende locatie en het inregelen van de transfers van luchthaven naar het hotel en vice versa. Op vluchten binnen Europa vliegen onze trainers op basis van economy class. Als het internationale vluchten betreft, dient de opdrachtgever een ticket voor de trainer te boeken op basis van businessclass. De vluchtdata en -tijden voor de trainer dient de opdrachtgever in overleg met Pacea af te stemmen.- Als de enkele reisafstand vanaf het vestigingsadres van Pacea naar de trainingslocatie meer bedraagt dan 150 km en de training, workshop, podcast en/of presentatie aanvangt voor 10.00 uur, dient de opdrachtgever de trainer de mogelijkheid te bieden om de avond voorafgaande aan de training, workshop, podcast en/of presentatie te overnachten in een nabijgelegen hotel, op kosten van de opdrachtgever.De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het boeken van een hotel met ontbijt. Als het in verband met de training, workshop, podcast en/of presentatie noodzakelijk is meerdere opeenvolgende avonden te overnachten, worden de eventuele extra kosten voor een standaard lunch en/of maaltijd in het hotel doorberekend aan de opdrachtgever.- Reistijdvergoeding is van toepassing als de locatie van training, workshop, podcast en/of presentatie zich buiten Nederland bevindt. Reistijdvergoeding wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever vanaf een enkele reistijd die meer bedraagt dan twee uur (berekend vanaf het vestigingsadres van Pacea). tegen een tarief van €750,- (exclusief BTW) per dagdeel.- Verblijfsvergoeding is alleen van toepassing als een trainer of spreker op verzoek van de opdrachtgever een bepaalde overeengekomen periode tussen twee opeenvolgende trainingen/workshops op een externe locatie buiten Pacea verblijft, waarin de trainer niet wordt ingezet voor werkzaamheden voor desbetreffende opdrachtgever. Pacea brengt kosten voor verblijf in rekening bij de opdrachtgever tegen een tarief van €750,- (exclusief BTW) per dagdeel.
6. Tarieven en facturatie- Al onze tarieven zijn exclusief btw (21%) en reiskosten (zie punt 5).- Jaarlijks worden al onze tarieven op 1 januari aangepast op basis van de ontwikkeling van de CBS index voor CAO-lonen in de bedrijfstak ‘Zakelijke dienstverlening’. Wij hanteren hiervoor de voorlopige cijfers van de maand november.- Voor trainingen, workshops, podcasts en/of presentaties die na 18.00 uur plaatsvinden, rekenen wij een toeslag van 20% en voor activiteiten in het weekend een toeslag van 40% op het tarief exclusief btw.- Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.- Facturatie geschiedt conform het in de offerte of het contract opgenomen betalingsschema.- Na het verstrijken van de betalingstermijn van 30 dagen en twee schriftelijke of telefonische aanmaningen, staat het Pacea vrij om derden te belasten met incassomaatregelen.
7. PrivacyDe gegevens van cliënten worden strikt vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden digitaal opgeslagen op een computer welke beveiligd is met een wachtwoord. Als een backup worden deze gegevens ook opgeslagen op een versleutelde externe harde schijf, welke ook beveiligd is met een wachtwoord. 
8. Intellectueel eigendomDe auteursrechten, evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle door Pacea verstrekte documentatie en materialen inclusief software zijn voorbehouden. Het is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Pacea om documentatie en materialen of een deel daarvan te verveelvoudigen, openbaar te maken of te bewerken.
9. Herroepingsrecht trainingen consumentenU heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen na ondertekening van de overeenkomst zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
10. KlachtenPacea beschikt over een klachtenprocedure. U kunt met een klacht ook terecht bij uw contactpersoon binnen Pacea. 
11. GeschillenOp deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil voortvloeiende uit deze overeenkomst, bepalen partijen dat het uiterste zal worden getracht om in onderling overleg de onenigheid te beslechten. Mocht dit niet lukken, dan wordt gebruik gemaakt van een mediator. Indien beide partijen na mediation het geschil nog niet beslecht hebben dan zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle.
12. DisclaimerWij geven geen enkele garantie voor de juistheid, volledigheid, effectiviteit of veiligheid van informatie gevonden op deze website of aangeboden producten of diensten, zoals, maar niet beperkt tot, trainingen, workshops, podcasts, presentaties en cursussen. Ieder mens is anders en behoeft een specifieke aanpak. Laat u daarom altijd adviseren door uw arts als u een bepaalde (leefstijl)behandeling overweegt.