Algemene voorwaarden

Voor het gebruik van de informatie, producten en/of diensten aangeboden op deze website danwel in overige communicatie vanuit Pacea zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.
1. GeldigheidMochten onderstaande voorwaarden in strijd zijn met de voorwaarden in de offerte/het voorstel, dan gelden de afspraken in de offerte/het voorstel.- Als in overleg met de opdrachtgever wordt afgeweken van deze algemene voorwaarden, dan wordt dit vastgelegd in het afsprakendocument van Pacea, ondertekend door de opdrachtgever.
2. Aansprakelijkheid- Pacea spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzichten uit te voeren. Het uiteindelijke resultaat is echter niet alleen afhankelijk van de activiteiten van Pacea, maar ook van factoren die buiten de invloed van Pacea vallen. Pacea biedt daarom geen garanties met betrekking tot de te verwachten resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden.- Pacea aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, behalve als haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, als het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van zes maanden.- Als sport, en daarmee te vergelijken activiteiten deel uitmaken van de overeenkomst met de opdrachtgever, moeten deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan de activiteiten. Pacea sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deelname aan dergelijke activiteiten, zowel jegens de opdrachtgever als jegens de deelnemer, nadrukkelijk uit.- Iedere aansprakelijkheid van Pacea voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, wordt nadrukkelijk uitgesloten.- Pacea is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:A. Tekortkoming van de opdrachtgever of de door opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) bij de naleving van zijn/hun verplichtingen, waaronder het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.B. Onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens door de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.C. Opvolging van leermiddelen of kennisoverdracht uit de opdracht.- Pacea aanvaardt geen aansprakelijkheid voor wijzigingen in, of het niet uitbetalen van subsidiebedragen. De opdrachtgever erkent dat Pacea alleen een adviserende rol heeft bij het aanvragen van subsidies en hierom niet aansprakelijk gesteld kan worden.
3. Planning trainingen en workshops- Pacea legt in overleg met de opdrachtgever de data en tijden voor de trainingen, workshops, podcasts en/of presentaties vast. Dit geldt ook voor de data en tijdstippen waarop het materiaal wordt gebracht, geïnstalleerd en opgehaald.- De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het regelen van ruimtes voor trainingen, workshops, podcasts en presentaties. Deze vinden in principe plaats op locatie van de opdrachtgever.- Pacea draagt er zorg voor dat er op de afgesproken data en tijden trainers danwel sprekers beschikbaar zijn en dat de eventueel benodigde apparatuur en materialen op de locaties aanwezig zijn.- Als er sprake is van overmacht – bijvoorbeeld als een trainer verhinderd is door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte of familieomstandigheden – zal Pacea alles doen wat binnen haar mogelijkheden ligt om voor vervanging te zorgen op de geplande dag. Als dit niet mogelijk is, plant Pacea in overleg met de opdrachtgever een nieuwe datum. Bij overmacht door extreme weersomstandigheden (code rood) of andere omstandigheden op de weg of in het openbaar vervoer, waardoor de trainer of spreker de locatie moeilijk kan bereiken, zal Pacea de geplande dag in overleg met de opdrachtgever verplaatsen. In al deze gevallen brengt Pacea geen extra kosten in rekening. De opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van eventueel voor opdrachtgever voortvloeiende schade ten gevolge van annulering of verschuiving.
4. Annuleren of verzetten van trainingen en workshops- Als de opdrachtgever de overeenkomst wenst te annuleren, brengt Pacea annuleringskosten van 10% van de offerteprijs (exclusief BTW) in rekening.- Als de opdrachtgever genoodzaakt is om ingeplande trainingen, workshops, podcasts en/of presentaties te annuleren/verzetten, dan berekent Pacea hiervoor tot 20 werkdagen voor de geplande datum enkel de administratiekosten van €200,- per geannuleerde training, workshop, podcast en/of presentatie. Daarna zijn hier de volgende kosten aan verbonden: voor annuleringen/verzettingen vanaf 20 werkdagen voorafgaand aan de geplande datum wordt 25% van de kosten in rekening gebracht, vanaf 15 werkdagen voorafgaand aan de geplande datum 50%, vanaf 10 werkdagen 75%, vanaf 5 werkdagen 100%.
5. Reis- en verblijfkosten- Reiskosten op basis van vervoer per auto bedragen €0,45 per km. Het aantal kilometers wordt berekend vanaf het adres van Pacea te Rotterdam.- Reiskosten op basis van openbaar vervoer, boottickets, taxitransfers en dergelijken worden in zijn geheel doorberekend aan de opdrachtgever.- Als de trainer of spreker genoodzaakt is om met het vliegtuig te reizen, is de opdrachtgever geheel verantwoordelijk voor het boeken van de vliegtickets, het boeken van het verblijf op de desbetreffende locatie en het inregelen van de transfers van luchthaven naar het hotel en vice versa. Op vluchten binnen Europa vliegen onze trainers op basis van economy class. Als het internationale vluchten betreft, dient de opdrachtgever een ticket voor de trainer te boeken op basis van businessclass. De vluchtdata en -tijden voor de trainer dient de opdrachtgever in overleg met Pacea af te stemmen.- Als de enkele reisafstand vanaf het adres van Pacea te Rotterdam naar de trainingslocatie meer bedraagt dan 150 km en de training, workshop, podcast en/of presentatie aanvangt voor 10.00 uur, dient de opdrachtgever de trainer de mogelijkheid te bieden om de avond voorafgaande aan de training, workshop, podcast en/of presentatie te overnachten in een nabijgelegen hotel, op kosten van de opdrachtgever.De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het boeken van een hotel met ontbijt. Als het in verband met de training, workshop, podcast en/of presentatie noodzakelijk is meerdere opeenvolgende avonden te overnachten, worden de eventuele extra kosten voor een standaard lunch en/of maaltijd in het hotel doorberekend aan de opdrachtgever.- Reistijdvergoeding is van toepassing als de locatie van training, workshop, podcast en/of presentatie zich buiten Nederland bevindt. Reistijdvergoeding wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever vanaf een enkele reistijd die meer bedraagt dan twee uur (berekend vanaf het adres van Pacea te Rotterdam). tegen een tarief van €750,- (exclusief BTW) per dagdeel.- Verblijfsvergoeding is alleen van toepassing als een trainer of spreker op verzoek van de opdrachtgever een bepaalde overeengekomen periode tussen twee opeenvolgende trainingen/workshops op een externe locatie buiten Pacea verblijft, waarin de trainer niet wordt ingezet voor werkzaamheden voor desbetreffende opdrachtgever. Pacea brengt kosten voor verblijf in rekening bij de opdrachtgever tegen een tarief van €750,- (exclusief BTW) per dagdeel.
6. Tarieven en facturatie- Al onze tarieven zijn exclusief btw (21%) en reiskosten (zie punt 5).- Jaarlijks worden al onze tarieven op 1 januari aangepast op basis van de ontwikkeling van de CBS index voor CAO-lonen in de bedrijfstak ‘Zakelijke dienstverlening’. Wij hanteren hiervoor de voorlopige cijfers van de maand november.- Voor trainingen, workshops, podcasts en/of presentaties die na 18.00 uur plaatsvinden, rekenen wij een toeslag van 20% en voor activiteiten in het weekend een toeslag van 40% op het tarief exclusief btw.- Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.- Facturatie geschiedt conform het in de offerte of het contract opgenomen betalingsschema.- Na het verstrijken van de betalingstermijn van 30 dagen en twee schriftelijke of telefonische aanmaningen, staat het Pacea vrij om derden te belasten met incassomaatregelen.
7. PrivacyDe gegevens van cliënten worden strikt vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden digitaal opgeslagen op een computer welke beveiligd is met een wachtwoord. Als een backup worden deze gegevens ook opgeslagen op een versleutelde externe harde schijf, welke ook beveiligd is met een wachtwoord. 
8. Intellectueel eigendomDe auteursrechten, evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle door Pacea verstrekte documentatie en materialen inclusief software zijn voorbehouden. Het is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Pacea om documentatie en materialen of een deel daarvan te verveelvoudigen, openbaar te maken of te bewerken.
9. Herroepingsrecht trainingen consumentenU heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen na ondertekening van de overeenkomst zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
10. KlachtenPacea beschikt over een klachtenprocedure. U kunt met een klacht ook terecht bij uw contactpersoon binnen Pacea. 
11. GeschillenOp deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil voortvloeiende uit deze overeenkomst, bepalen partijen dat het uiterste zal worden getracht om in onderling overleg de onenigheid te beslechten. Mocht dit niet lukken, dan wordt gebruik gemaakt van een mediator. Indien beide partijen na mediation het geschil nog niet beslecht hebben dan zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
12. DisclaimerWij geven geen enkele garantie voor de juistheid, volledigheid, effectiviteit of veiligheid van informatie gevonden op deze website of aangeboden via onze trainingen, workshops, podcasts en/of presentaties. Ieder mens is anders en behoeft een andere therapie. Laat u altijd adviseren door uw arts als u een bepaalde (leefstijl)behandeling overweegt of wilt starten.
13. Verbetergarantie particulierWij hebben alle vertrouwen in het positieve effect van onze migrainecursus. Daarom bieden wij de 'verbetergarantie particulier’ aan de particuliere deelnemer (vanaf nu: deelnemer) aan. Deze garantie stelt dat wanneer de migraine van een deelnemer één maand na het beëindigen van de migrainecursus niet verbeterd is t.o.v. de maand voor de start van de migrainecursus, dan krijgt de deelnemer de aanschafkosten van deze migrainecursus volledig retour. Hieronder volgen de voorwaarden om voor de 'verbetergarantie particulier' in aanmerking te komen:De ‘verbetergarantie particulier’ is mogelijk van toepassing, wanneer er één maand na het beëindigen van de migrainecursus geen verbetering is opgetreden van de migraine ten opzichte van voor de start van de migrainecursus. Het ontbreken van verbetering van de migraine van de deelnemer in dezen wordt gedefinieerd als het ontbreken van alle van de volgende kenmerken: (1) vermindering van frequentie van de migraineaanvallen per maand; (2) vermindering van de gemiddelde ernst van de migraineaanvallen per maand; (3) vermindering van het gemiddeld gebruik van aanvalsmedicatie voor migraine per maand (o.a. paracetamol, NSAID’s en triptanen); (4) subjectieve ervaren verbetering van de ziektelast van de migraine door de deelnemer op één maand na beëindigen van de migrainecursus. Kenmerk (1), (2) en (3) zullen worden beoordeeld aan de hand van het door de deelnemer ingevulde hoofdpijndagboek. Hiertoe zal de maand direct aansluitend op de laatste module van de migrainecursus worden vergeleken met de maand voor de start van de migrainecursus. De beoordeling van kenmerk (4) vindt plaats middels een gesprek tussen de deelnemer en een medewerker van Pacea. Indien na het einde van dit gesprek tussen beide partijen onenigheid of anderszins twijfel op dit punt bestaat, dan is de mening van de deelnemer hierin doorslaggevend. Wanneer Pacea de deelnemer verdenkt van fraude, dan is de mening van Pacea doorslaggevend. Wanneer er minimaal één van de eerder genoemde vier kenmerken aanwezig is, kan er binnen het kader van de ‘verbetergarantie particulier’ worden geconcludeerd dat er sprake is van verbetering van de migraine en kan er derhalve geen aanspraak worden gedaan op de ‘verbetergarantie particulieren’.De ‘verbetergarantie particulier’ is niet van toepassing, wanneer de deelnemer niet de gehele migrainecursus heeft gevolgd danwel de migrainecursus niet op de wijze heeft gevolgd die Pacea heeft voorgeschreven. De ‘verbetergarantie particulier’ is evenmin van toepassing, wanneer de deelnemer het hoofdpijndagboek niet, onvolledig, onjuist, niet naar waarheid of niet gedurende de volledige termijn van de migrainecursus heeft ingevuld. De volledige termijn voor het bijhouden van de migrainecursus loopt vanaf één maand voor de start van de migrainecursus tot en met één maand na beëindiging van de migrainecursus. Indien twijfel bestaat over één van bovenstaande punten, dan behoudt Pacea zich het recht voor om dit punt te beoordelen aan de hand van een gesprek met de deelnemer. Wanneer een dergelijk gesprek met de deelnemer om welke reden dan ook niet mogelijk is, dan is de mening van Pacea bepalend voor het eindoordeel.
14. Verbetergarantie zakelijkWij hebben alle vertrouwen in het positieve gezondheidseffect van onze migrainecursus op mensen met migraine. Daarom bieden wij de 'verbetergarantie zakelijk’ aan het inkopende bedrijf (vanaf nu: opdrachtgever) aan. Deze garantie stelt dat wanneer de migraine van een deelnemende werknemer (vanaf nu: deelnemer) in de zes maanden na het beëindigen van de migrainecursus niet verbeterd is t.o.v. de zes maanden voor de start van de migrainecursus dan krijgt de inkopende partij de aanschafkosten van deze migrainecursus voor deze deelnemer volledig retour. Verbetering van migraine wordt hier gedefinieerd als enerzijds een vermindering van het migrainegerelateerd verzuim en anderzijds een verhoging van de algehele productiviteit. Hieronder volgen de voorwaarden om voor de ‘verbetergarantie zakelijk’ in aanmerking te komen:De ‘verbetergarantie zakelijk’ is mogelijk van toepassing, wanneer aantoonbaar gemaakt kan worden dat (1) het gemiddelde migrainegerelateerd verzuim van de deelnemer in de zes maanden na het beëindigen van de migrainecursus niet verbeterd is t.o.v. de zes maanden voor de start van de migrainecursus en (2) de algehele productiviteit van de deelnemer in de zes maanden na het beëindigen van de migrainecursus niet verbeterd is t.o.v. de zes maanden voor de start van de migrainecursus. Beoordeling van deze voorwaarden vindt plaats in overleg tussen opdrachtgever en Pacea. Indien na overleg geen consensus kan worden bereikt over het al dan niet voldoen aan de voorwaarden voor de ‘verbetergarantie zakelijk’, dan is het standpunt van Pacea doorslaggevend. De ‘verbetergarantie zakelijk’ is niet van toepassing, wanneer de deelnemer geen migrainegerelateerd verzuim had in de zes maanden voor de start van de migrainecursus. De ‘verbetergarantie zakelijk’ is evenmin van toepassing, wanneer de deelnemer niet de gehele migrainecursus heeft gevolgd danwel de migrainecursus niet op de wijze heeft gevolgd die Pacea heeft voorgeschreven. Daarnaast is de ‘verbetergarantie zakelijk’ niet van toepassing, wanneer de deelnemer het hoofdpijndagboek niet, onvolledig, onjuist, niet naar waarheid of niet gedurende de volledige termijn van de migrainecursus heeft ingevuld. De volledige termijn voor het bijhouden van de migrainecursus loopt vanaf één maand voor de start van de migrainecursus tot en met één maand na beëindiging van de migrainecursus. Indien twijfel bestaat over één van bovenstaande punten, dan behoudt Pacea zich het recht voor om dit punt te beoordelen aan de hand van een gesprek met de deelnemer. Wanneer een dergelijk gesprek met de deelnemer om welke reden dan ook niet mogelijk is, dan is het standpunt van Pacea hierover doorslaggevend.